Az XCC Általános szerződési feltételei

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 4M Magyarország Alapítvány (székhely: 1136 Budapest, Felka utca 4. 2. em. 4. ajtó, adószám: 19250007-2-41, nyilvántartási szám: 01-01-0012938, képviseli: Hamar Dániel, a továbbiakban: Rendező) által szervezett XCC Magyarország rendezvényen (a továbbiakban. Rendezvény) való részvétel feltételeit tartalmazza
1.2. A Rendezvény egy 72 órás testi, mentális és lelki kihívásokkal tűzdelt program a vadonban. A Rendezvényen kizárólag 18. életévüket betöltött férfiak vehetnek részt.
1.3. A Rendezvényen történő részvétel kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban lehetséges.

2. Jelentkezés, részvételi díj

2.1. A Rendezvényre a jelentkezési lapnak a 4mhu.com weboldalon történő online regisztrációs formában történő elküldésével lehet jelentkezni, amely jelentkezési lap jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. A jelentkezési lap elküldésével a Résztvevők a jelen ÁSZF -be foglalt adatkezelési irányelveket, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadják.
2.2. A jelentkezési lap kitöltésével a Résztvevő elfogadja, hogy köteles a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező felelősségvállalási és lemondó nyilatkozatot is eljuttatni Rendező részére legkésőbb a rendezvény kezdetéig. A jelen pont szerinti nyilatkozat hiányában leadott jelentkezési lap érvénytelennek minősül, az a részvételre nem jogosít.
2.3. A Résztvevőknek lehetséges egyénileg, vagy csoportosan is jelentkezni. Csoportos jelentkezés esetén is minden személy részére szükséges kitölteni egy jelentkezési lapot, továbbá felelősségvállalási és lemondó nyilatkozatot.
2.4. A Rendezvényre történő sikeres jelentkezést a Rendező e-mailben igazolja vissza a Résztvevő részére. Ezzel egyidejűleg Rendező megküldi a Résztvevő nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát.
2.5. A Rendezvényen történő részvétel díja az adott rendezvény jelentkezési oldalán meghatározott díj. A Résztvevő díjfizetési kötelezettsége a Rendezvényre történő jelentkezéssel keletkezik.
2.6. Résztvevő a részvételi díjat a Rendező által, jogszabályoknak mindenben megfelelő számla kiállítását követő 8 napon belül köteles megfizetni a Rendező részére. A fizetés részleteit a Rendező által kiállított számla tartalmazza.
2.7. A Részvételi díj az alábbiakat foglalja magában: Rendezvény alatti teljes ellátás, étkezés, speciális eszközök biztosítása a Rendezvényen történő részvételhez, egészségügyi felszerelések, helyszín biztosítása. A Részvételi díj nem tartalmazza a helyszínre történő utazás költségeit.

3. Résztvevők jogai és kötelességei

3.1. A Rendezvényre való jelentkezéssel Résztvevők elfogadják a Rendező utasításait és döntéseit az aktuális rendezvénnyel, illetve annak résztvevőivel kapcsolatban.
3.2. Résztvevő köteles az aktuális rendezvényre egyedileg meghatározott kezdés időpontjában a megadott helyszínen jelen lenni. Amennyiben Résztvevő a program kezdésekor a megadott helyszínen nem jelenik meg, úgy a programon nem vehet részt. Résztvevő a megfizetett Részvételi Díj visszafizetésére nem lesz jogosult, továbbá Rendező minden kártérítési felelősségét kizárja a Résztvevő késéséből eredő károkért.
3.3. Résztvevők kötelesek maguknak biztosítani azon felszereléseket, melyeket nem Rendezők bocsátanak a Rendezvény idejére a használatukba. Amennyiben a Rendező úgy ítéli meg, hogy a Résztvevő a Rendezvényre nem megfelelő felszereléssel érkezik, úgy jogosult megtagadni a részvételt. Résztvevő a megfizetett Részvételi Díj visszafizetésére nem lesz jogosult, továbbá Rendező az ebből eredő kártérítési felelősségét kizárja. A részvételre jogosító iratok beszerzéséről — ideértve szükség esetén az egészségügyi igazolásokat (pl. teszteredmények, vakcinaútlevél, oltási igazolás, védettségi kártya) — Résztvevő maga köteles gondoskodni. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételre jogosító iratok köre az egyes települések hatóságainak döntése alapján a jelen szerződés megkötését követően is változhat, illetve bővülhet, ez azonban nem érinti Résztvevő azok beszerzéséért való felelősségét. Az egyes települések hatóságainak döntéseiért Rendező nem vállal felelősséget.
3.4. A Résztvevő a jelentkezéssel teljes körű felelősséget vállal a Rendezvényen történő részvételhez szükséges egészségi állapotáért. Rendező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy nem javasolt a részvétel bármilyen – akár minimális, a hétköznapokban gondot nem okozó – egészségügyi problémával rendelkezők részére, ilyen esetben javasolt a részvétel egy következő Rendezvényen. Különösen igaz ez a szív és érrendszeri, légzési problémával, akkut térd vagy boka problémákkal rendelkezők számára.
3.5. Résztvevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
3.5.1. a Rendezvény alatt a környezetet védeni fogja (különös tekintettel a szemetelésre);
3.5.2. a Rendezvény ideje alatt nem tanúsít a Rendező által antiszociálisnak minősített viselkedést;
3.5.3. a Rendezvényre nem hoz magával semmiféle alkoholos italt, vagy egyéb bódító hatású szert;
3.5.4. a teljes Rendezvényen részt vesz;
3.5.5. a Rendezvény teljes ideje alatt követni fogja a Rendező utasításait.
3.6. Amennyiben Rendező úgy ítéli meg, hogy a Résztvevő nem tartja be a jelen ÁSZF 3.5 pontjában foglaltakat, úgy jogosult a Résztvevő részvételét megtagadni, vagy a megkezdett Rendezvényről a Résztvevőt kizárni. Ebben az esetben a Résztvevő a megfizetett Részvételi Díj visszafizetésére nem lesz jogosult, továbbá Rendező az ebből eredő kártérítési felelősségét kizárja.

4. Rendező jogai és kötelezettségei

4.1. Rendező felméri a Rendezvény körében felmerülő egészségügyi kockázatokat, melyek terjedelméről teljeskörűen tájékoztatja Résztvevőt. Rendező a Résztvevő testi épségét szándékosan nem kockáztatja.
4.2. Rendező kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a rendezvény kezdete előtt 5 nappal a Résztvevőket e-mailben tájékoztatja a rendezvény helyszínéről és azon felszerelések listájáról, amelyek hiányában a programon történő részvételre nincs lehetőség. A szükséges felszerelések listája a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képezi.
4.3. Rendezőnek jogában áll a Résztvevő programon történő részvételét megtagadni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Résztvevő egészségügyileg nem alkalmas. Az egészségügyi okokból történő megtagadásból eredő károkért a Rendező kártérítési felelősségét kizárja.
4.4. Rendező kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges elsősegély-felszerelést a Rendezvény teljes ideje alatt biztosítja.
4.5. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a rendezvényen fotók, videók készülnek róla, amelyeket a Rendező szabadon közzétehet és felhasználhat marketing célból papír alapú hirdetőanyagokon és online felületeken is.

5. A szerződés megszűnése, elállás joga

5.1. A Rendező e-mail útján történő értesítéssel jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben Résztvevő nem teljesíti az ÁSZF szerinti fizetési kötelezettségét, az ott meghatározott határidőben.
5.2. Résztvevő e-mail útján történő értesítéssel jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben az elállás több mint 14 nappal a Rendezvény megkezdése előtt történik történik, akkor Rendező a teljes részvételi díjat – 5000 (ötezer) forint adminisztrációs díj levonása után – visszafizeti. Amennyiben az elállás 8-14 nappal a Rendezvény megkezdése előtt történik, akkor Rendező a teljes részvételi díj 50%-át visszafizeti. Amennyiben Résztvevő a szolgáltatást megelőző 7 napon belül áll el a szerződéstől, úgy a teljes részvételi díjat köteles megfizetni Rendező részére. Amennyiben Résztvevő nem magyarországi bankszámlára kéri a visszautalást a tranzakció költségei Résztvevőt illetik.
5.3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetén bármely Fél jogosult a szerződéstől elállni, vagy a Rendezvény időpontját Rendező jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Felek vis maiornak minősítik különösen kedvezőtlen időjárási viszonyokat, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat vagy intézkedés, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadályt vagy eseményt, amely a Rendező, illetőleg a Résztvevő hatókörén kívül esik, és amely következményeképpen valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni.
5.4. Rendező vis maior esetén felajánlhatja a Résztvevő számára, hogy egy másik időpontban megtartott Rendezvényen újabb részvételi díj megfizetésének kötelezettsége nélkül részt vehet.
5.5. A Rendező vis maior esetén nem kötelezett a részvételi díj visszafizetésére
5.6. Rendező a részvételi díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha tudomást szerez arról, hogy Résztvevő nem tett eleget az ÁSZ 3.5. pontja szerinti kötelezettségének. Amennyiben a jelen pont alapján Rendezőnek bárminemű kára keletkezik, Résztvevő köteles azt megtéríteni.
5.7. Az ajándék kuponok a vásárlás dátumától számított egy évig válthatóak be rendezvény regisztráció vásárlására. Ezután a kupon érvényét veszti, a szerződés teljesítettnek tekintendő, a Résztvevőt visszatérítés nem illeti meg.

6. Adatvédelmi rendelkezések

6.1. A Résztvevő a Rendezvényre történő jelentkezéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Rendező a Rendezvény lebonyolításához szükséges adatait (így különösen: név, telefonszám, e-mailcím, lakcím, egészségi állapot, gyógyszerérzékenység, allergia,) kezelje. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez kötelező.
6.2. Rendező jogosult megőrizni a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat a szerződés teljesítését, vagy megszűnését követő 5 évig. Ezen határidő lejárta után Rendező köteles a Résztvevő minden adatát törölni, kivéve, ha Résztvevő újabb szerződést kötött a Rendezővel.
6.3. A Résztvevő a Rendezvényre történő jelentkezéssel hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Rendező részére hírleveleket, vagy egyéb megkereséseket küldjön. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez nem kötelező.
6.4. A Résztvevő a 6.3 pont szerinti hozzájárulását bármikor, e-mailben megküldött értesítés útján jogosult visszavonni. A Rendező az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles a Résztvevő azon adatait törölni, melyek a hírlevél küldéséhez szükségesek.

7. Szavatosság

7.1. Rendező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint szavatolja, hogy a Rendezvény lebonyolításához szükséges engedélyekkel rendelkezik, tevékenységét jogszerűen végzi.
7.2. Rendező szavatolja, hogy a Résztvevő személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényeknek (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre), illetve további jogszabályoknak megfelelően kezeli, a Résztvevő hozzájárulásával.
7.3. Résztvevő szavatolja, hogy az ÁSZF szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot nem ad meg, felel azok valóságtartalmáért, ellenkező esetben Rendezőt elállási jog illeti meg jelen ÁSZF szerint. Rendező nem köteles ellenőrizni a szerződés létrejöttekor a megadott adatok valóságtartalmát.

8. Panaszkezelés

8.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján rendezik.
8.2. Résztvevő hivatalos panaszt a xcc@4mhu.com e-mail címre nyújthat be. Rendező kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és arra a Résztvevő részére választ ad.
8.3. Résztvevő jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni.

9. Záró rendelkezések

9.1. Rendező a Résztvevőnek az ÁSZF elolvasására és megértésére megfelelő időt biztosított. Résztvevő a Rendezvényre történő jelentkezéssel kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megvizsgálta és megismerte, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.
9.2. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogrendje, így különösen a Ptk., valamint egyéb, a Szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabályok irányadóak. A jelen ÁSZF 2020. 03. 31. napján lép érvénybe és hatályba. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor szabadon módosítani, azonban a Résztvevőre annak az ÁSZF-nek a szövege az irányadó, amely a Rendezvényre történő jelentkezés időpontjában érvényben és hatályban volt. Felek ettől akkor térhetnek el, ha az új változatot Résztvevő kifejezetten elfogadta.

Mellékletek:
1. sz. melléklet – jelentkezési lap
2. sz. melléklet – felelősségvállalási és lemondó nyilatkozat
3. sz. melléklet – felszereléslista