Az APA-FIA PROGRAM Általános szerződési feltételei

 1. Bevezető rendelkezések
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 4M Magyarország Alapítvány (székhely: 1136 Budapest, Felka utca 4. 2. em. 4. ajtó, adószám: 19250007-2-41, nyilvántartási szám: 01-01-0012938, képviseli: Hamar Dániel, a továbbiakban: Rendező) által szervezett „Apa-Fia Kihívás” elnevezésű rendezvényen (a továbbiakban. Rendezvény) való részvétel feltételeit tartalmazza.
 • A Rendezvény egy hétvégi játékokkal, kihívásokkal, előadásokkal, tűzdelt program a vadonban apa-fia párosok számára, melynek fő célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, fejlesztése. A Rendezvényt megelőzi egy 4 órás előkészítő program (mint előkészítő nap). A Rendezvényen kizárólag 12. életévüket betöltött fiúgyermekek vehetnek részt nagykorú cselekvőképes törvényes képviselőjükkel.
 • A Rendezvényen történő részvétel kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban lehetséges.
 1. Jelentkezés, részvételi díj
 • A Rendezvényre a jelentkezési lapnak a 4mhu.com weboldalon történő online regisztrációs formában történő kitöltésével és elküldésével lehet jelentkezni, amely jelentkezési lap jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. A jelentkezési lap elküldésével a Résztvevők a jelen ÁSZF-ben foglalt adatkezelési irányelveket és a Rendező Adatkezelési tájékoztatóját, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadják.
 • A jelentkezési lap kitöltésével a Résztvevők elfogadják, hogy kötelesek a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező felelősségvállalási és lemondó nyilatkozatot is eljuttatni Rendező részére legkésőbb a Rendezvény kezdetéig. A jelen pont szerinti nyilatkozat hiányában leadott jelentkezési lap érvénytelennek minősül, az részvételre nem jogosít. A felelősségvállalási nyilatkozatot minden Résztvevő (függetlenül attól, hogy kiskorú vagy nagykorú) köteles kitölteni és megtenni. A kiskorú Résztvevő felelősségvállalási nyilatkozatát cselekvőképes nagykorú törvényes képviselője, felügyeletére jogszabály vagy egyéb jogviszony, vagy a törvényes képviselő felhatalmazása alapján jogosult kísérője, felügyelője tölti ki, és – a 14 életévét betöltött kiskorú Résztvevő mellett – a Résztvevő Apa, valamint a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult másik személy (anya) is köteles aláírni. A kitöltés tartalmáért, a megadott adatok valódiságáért a nyilatkozatot kitöltő személy felelős.
 • A Résztvevők mint apa-fia párosok együtt tudnak jelentkezni, a két személy részére egy jelentkezési lapot szükséges kitölteni, továbbá egy-egy felelősségvállalási és lemondó nyilatkozatot eljuttatni a Rendező részére. Felek tudomással bírnak arról, hogy a cselekvőképtelen (12 és 14 év közötti) kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el, míg a korlátozottan cselekvőképes (14 és 18 év közötti) kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Erre tekintettel minden, a jelentkezéssel és a Rendezvénnyel kapcsolatos nyilatkozatot a Résztvevő Apa a saját nevében, valamint a Fia nevében és képviseletében, mint a kiskorú személy törvényes képviselője (illetve a kiskorú felügyeletére jogszabály vagy egyéb jogviszony alapján köteles vagy arra a törvényes képviselő által felhatalmazott személy) tesz meg.
 • A Rendezvényre történő sikeres jelentkezést a Rendező e-mailben igazolja vissza a Résztvevők részére. Ezzel egyidejűleg Rendező megküldi a Résztvevők (Apa) nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát.
 • A Rendezvényen történő részvétel díja 2 fő (apa és fia) vonatkozásában az adott rendezvény jelentkezési oldalán meghatározott díj. A Résztvevő díjfizetési kötelezettsége a Rendezvényre történő jelentkezéssel keletkezik. A Résztvevők jogai és kötelezettségei egyetemlegesek.
 • Résztvevők a részvételi díjat a Rendező által, jogszabályoknak mindenben megfelelő számla kiállítását követő 8 (nyolc) napon belül kötelesek megfizetni a Rendező részére. A fizetés részleteit a Rendező által kiállított számla tartalmazza.
 • A Részvételi díj az alábbiakat foglalja magában: a Rendezvény alatti teljes ellátás, speciális eszközök biztosítása a Rendezvényen történő részvételhez, egészségügyi felszerelések, helyszín biztosítása. A Részvételi díj nem tartalmazza a helyszínre történő utazás költségeit.
 1. Résztvevők jogai és kötelességei
 • A Rendezvényre való jelentkezéssel Résztvevők elfogadják a Rendező utasításait és döntéseit az aktuális rendezvénnyel, illetve annak résztvevőivel kapcsolatban.
 • Résztvevők kötelesek az aktuális rendezvényre egyedileg meghatározott kezdés időpontjában, valamint az előkészítő napon a megadott helyszínen jelen lenni. Amennyiben Résztvevők valamelyike a program kezdésekor a megadott helyszínen nem jelenik meg, úgy a programon a páros nem vehet részt. Résztvevők a megfizetett Részvételi Díj visszafizetésére nem lesznek jogosultak, továbbá Rendező minden kártérítési felelősségét kizárja a Résztvevők bármelyikének késéséből eredő károkért.
 • Résztvevők kötelesek maguknak biztosítani azon felszereléseket, melyeket nem Rendezők bocsátanak a Rendezvény idejére a használatukba. Amennyiben a Rendező úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők valamelyike a Rendezvényre nem megfelelő felszereléssel érkezik, úgy jogosult megtagadni a részvételt. Résztvevők a megfizetett Részvételi Díj visszafizetésére nem lesznek jogosultak, továbbá Rendező az ebből eredő kártérítési felelősségét kizárja. A részvételre jogosító iratok beszerzéséről — ideértve szükség esetén az egészségügyi igazolásokat (pl. teszteredmények, vakcinaútlevél, oltási igazolás, védettségi/oltási kártya) — Résztvevők maguk kötelesek gondoskodni. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a részvételre jogosító iratok köre az egyes települések hatóságainak döntése alapján a jelen szerződés megkötését követően is változhat, illetve bővülhet, ez azonban nem érinti Résztvevők azok beszerzéséért való felelősségét. Az egyes települések hatóságainak döntéseiért Rendező nem vállal felelősséget.
 • A Résztvevők a jelentkezéssel teljes körű felelősséget vállalnak a Rendezvényen történő részvételhez szükséges egészségi állapotukért. Rendező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy nem javasolt a részvétel bármilyen – akár minimális, a hétköznapokban gondot nem okozó – egészségügyi problémával rendelkezők részére, ilyen esetben javasolt a részvétel egy következő Rendezvényen. Különösen igaz ez a szív- és érrendszeri, légzési problémával, akkut térd vagy boka problémákkal rendelkezők számára. Résztvevők nyilatkoznak továbbá, hogy ők maguk, valamint az általuk képviselt kiskorú személyek megfelelő egészségi, fizikai és mentális állapotban vannak, semmilyen fertőző betegségben nem szenvednek, illetve ilyen betegségben szenvedő személlyel az elmúlt 14 napban nem kerültek közeli kontaktusba.
 • Résztvevők kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy
  • a Rendezvény alatt a környezetet védeni fogják (különös tekintettel a szemetelésre);
  • a Rendezvény ideje alatt nem tanúsítanak a Rendező által antiszociálisnak minősített viselkedést;
  • a Rendezvényre nem hoznak magukkal semmiféle alkoholos italt vagy egyéb bódító hatású szert;
  • a teljes Rendezvényen és az előkészítő napon részt vesznek;
  • a Rendezvény teljes ideje alatt követni fogják a Rendező utasításait;
  • a Rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt, amelyet egy kifejezett nyilatkozattal a Rendezvény előtt meg is erősítenek, míg kiskorú esetén a kiskorú személyekért annak nagykorú cselekvőképes törvényes képviselője teljes körű felelősséget vállal.
 • Amennyiben Rendező úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők nem tartják be a jelen ÁSZF 3.5 pontjában foglaltakat, úgy jogosult a Résztvevők részvételét megtagadni, vagy a megkezdett Rendezvényről a Résztvevőket kizárni. Ebben az esetben a Résztvevők a megfizetett Részvételi Díj visszafizetésére nem lesznek jogosultak, továbbá Rendező az ebből eredő kártérítési felelősségét kizárja.
 1. Rendező jogai és kötelezettségei
 • Rendező felméri a Rendezvény körében felmerülő egészségügyi kockázatokat, melyek terjedelméről teljeskörűen tájékoztatja Résztvevőket. Rendező a Résztvevők testi épségét szándékosan nem kockáztatja.
 • Rendező kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a rendezvény kezdete előtt 5 nappal a Résztvevőket e-mailben tájékoztatja a Rendezvény helyszínéről és azon felszerelések listájáról, amelyek hiányában a programon történő részvételre nincs lehetőség. A szükséges felszerelések listája a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képezi.
 • Rendezőnek jogában áll a Résztvevők programon történő részvételét megtagadni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők valamelyike egészségügyileg nem alkalmas. Az egészségügyi okokból történő megtagadásból eredő károkért a Rendező kártérítési felelősségét kizárja.
 • Rendező kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges elsősegély-felszerelést a Rendezvény teljes ideje alatt biztosítja. 
 • A Résztvevők a jelentkezéssel tudomásul veszik, hogy a Rendezvényen fotók, videók készülnek róluk, amelyeket a Rendező szabadon közzétehet és felhasználhat marketing célból papír alapú hirdetőanyagokon és online felületeken is.
 1. A szerződés megszűnése, elállás joga
 • A Rendező e-mail útján történő értesítéssel jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben Résztvevők nem teljesítik az ÁSZF szerinti fizetési kötelezettségüket, az ott meghatározott határidőben.
 • Résztvevő e-mail útján történő értesítéssel jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben az elállás több mint 14 nappal a Rendezvény megkezdése előtt történik történik, akkor Rendező a teljes részvételi díjat – 5000 (ötezer) forint adminisztrációs díj levonása után – visszafizeti. Amennyiben az elállás 8-14 nappal a Rendezvény megkezdése előtt történik, akkor Rendező a teljes részvételi díj 50%-át visszafizeti. Amennyiben Résztvevő a szolgáltatást megelőző 7 napon belül áll el a szerződéstől, úgy a teljes részvételi díjat köteles megfizetni Rendező részére. Amennyiben Résztvevő nem magyarországi bankszámlára kéri a visszautalást a tranzakció költségei Résztvevőt illetik.
 • Felek rögzítik, hogy vis maior esetén bármely Fél jogosult a szerződéstől elállni, vagy a Rendezvény időpontját Rendező jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a Részvételi díj 75 %-nak a megfizetésére a Résztvevők kötelesek. Felek vis maiornak minősítik különösen az alábbiakat: kedvezőtlen időjárási viszonyok, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat vagy intézkedés, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály vagy esemény, amely a Rendező, illetőleg a Résztvevők hatókörén kívül esik, és amely következményeképpen valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni.
 • Rendező vis maior esetén felajánlhatja a Résztvevők számára, hogy egy másik időpontban megtartott Rendezvényen újabb részvételi díj megfizetésének kötelezettsége nélkül részt vehetnek.
 • Rendező a szolgáltatási díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha tudomást szerez arról, hogy Résztvevők nem tettek eleget az ÁSZF 3.5. pontja szerinti kötelezettségeknek. Amennyiben a jelen pont alapján Rendezőnek bárminemű kára keletkezik, Résztvevők kötelesek azt megtéríteni.
 1. Adatvédelmi rendelkezések
 • A Résztvevők a Rendezvényre történő jelentkezéssel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Rendező a Rendezvény lebonyolításához szükséges adataikat (így különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, egészségi állapot, gyógyszerérzékenység, allergia) kezelje. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez kötelező.
 • Rendező jogosult megőrizni a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat a szerződés teljesítését, vagy megszűnését követő 5 évig. Ezen határidő lejárta után Rendező köteles a Résztvevők minden adatát törölni, kivéve, ha Résztvevők valamelyike újabb szerződést kötött a Rendezővel.
 • A Résztvevők a Rendezvényre történő jelentkezéssel hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy Rendező részükre hírleveleket vagy egyéb megkereséseket küldjön. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez nem kötelező.
 • A Résztvevők a 6.3. pont szerinti hozzájárulásukat bármikor, e-mailben megküldött értesítés útján jogosultak visszavonni. A Rendező az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles a Résztvevők azon adatait törölni, melyek a hírlevél küldéséhez szükségesek.
 1. Szavatosság
 • Rendező a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint szavatolja, hogy a Rendezvény lebonyolításához szükséges engedélyekkel rendelkezik, tevékenységét jogszerűen végzi.
 • Rendező szavatolja, hogy a Résztvevők személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényeknek (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre), illetve további jogszabályoknak megfelelően kezeli, a Résztvevők hozzájárulásával.
 • Résztvevők szavatolják, hogy az ÁSZF szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüknek teljesítése során hamis adatot nem adnak meg, felelnek azok valóságtartalmáért, ellenkező esetben Rendezőt elállási jog illeti meg jelen ÁSZF szerint. Rendező nem köteles ellenőrizni a szerződés létrejöttekor a megadott adatok valóságtartalmát.
 1. Panaszkezelés 
 • Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján rendezik.
 • Résztvevő hivatalos panaszt a xcc@4mhu.com e-mail címre nyújthat be. Rendező kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és arra a Résztvevők részére választ ad.
 • Résztvevők jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni.
 1. Záró rendelkezések 
 • Rendező a Résztvevőknek az ÁSZF elolvasására és megértésére megfelelő időt biztosított. Résztvevők a Rendezvényre történő jelentkezéssel kijelentik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megvizsgálták és megismerték, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 • A jelen ÁSZF-re Magyarország jogrendje, így különösen a Ptk., valamint egyéb, a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabályok irányadóak. A jelen ÁSZF 2022. február 01. napján lép érvénybe és hatályba. Szolgáltató/Rendező jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor szabadon módosítani, azonban a Résztvevőkre annak az ÁSZF-nek a szövege az irányadó, amely a Rendezvényre történő jelentkezés időpontjában érvényben és hatályban volt. Felek ettől akkor térhetnek el, ha az új változatot Résztvevők kifejezetten elfogadták.

Mellékletek:

 1. melléklet – Jelentkezési lap
 2. melléklet – Felelősségvállalási és lemondó nyilatkozat KISKORÚ
 3. melléklet – Felelősségvállalási és lemondó nyilatkozat NAGYKORÚ
 4. melléklet – Felszereléslista